دسته بندی های ارشیو: به روایت تصویر

با دستور دکترسلیمان_فیضی صورت جامع درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال۹۶شهرداری ربط منتشرشد.

4444

با دستور دکترسلیمان_فیضی صورت جامع درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال۹۶شهرداری ربط منتشرشد.

ادامه مطلب

بررسی مشکلات وبرنامه ریزی ناحیه(۱)امیرآبادبراساس استانداردسرانه ها

1 (1)

                          مشکلات امیرآباد(ناحیه۱) ۱-زاغـه نشـینی ۲-فراوانی سـاختمانهای نامستحکم ۳-گسترش محله های فاقد زندگی ۴-ازدیاد بناهای زشت ۵-آلودگی هوا ومحیط زیست(باتوجه به اینکه زباله کل شهر پس از جمع آوری توسط ماشین های شهرداری در تپه های حاشیه غربی ناحیۀ امیرآباد در غرب سیمینه رود تخلیه می شوندبوی نامطبوعی […]

ادامه مطلب