دسته بندی های ارشیو: به روایت تصویر

بررسی مشکلات وبرنامه ریزی ناحیه(۱)امیرآبادبراساس استانداردسرانه ها

                          مشکلات امیرآباد(ناحیه۱) ۱-زاغـه نشـینی ۲-فراوانی سـاختمانهای نامستحکم ۳-گسترش محله های فاقد زندگی ۴-ازدیاد بناهای زشت ۵-آلودگی هوا ومحیط زیست(باتوجه به اینکه زباله کل شهر پس از جمع آوری توسط ماشین های شهرداری در تپه های حاشیه غربی ناحیۀ امیرآباد در غرب سیمینه رود تخلیه می شوندبوی نامطبوعی […]

ادامه مطلب