تعریف مدیریت شهری

گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوارتبدیل نموده است. علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری یکی ازعوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهرهمچون سازمانی درنظر گرفته شود لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها و جود دارد که برای حل آن ها وپاسخ به درخواست های موجود در عرصه های زندگی جمعی وجود مدیریت شهری ضروری است .این موضوع به خصوص در مسائل خدماتی و عمرانی عمومی جنبه ویژه پیدا می کند. لذا در اموری مانند تأمین بهداشت ونظافت محیط شهر، ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین ایمنی شهر و شهروندان، نیازمند وجود سازمانی با تشکیلات مشخص است تا مدیریت شهر به نحوه مطلوب صورت گیرد.(صرافی،۱۳۸۵،ص۷)
بدین سان مدیریت شهری عبارت از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهراست.( صرافی و دیگران،۱۳۷۹،ص ۸۱-۷۰)
مدیریت شهری: عبارتست از اداره امور شهربه منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن وتبعیت از اهداف و سیاست های ملی ،اقتصادی واجتماعی کشور است ویا مدیریت شهری عبارتست از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر واجزای رسمی وغیر رسمی موثر وذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی وکالبدی حیات شهری با هدف اداره ،کنترل وهدایت توسعه همه جانبه وپایدار شهر مربوط است.( نوید رضوانی:۱۳۸۲ ،ص۴)
مدیریت شهری مدرن عبارت است ازفرایندایجاد،هماهنگی وارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری بادرنظرگرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی ومنافع شهروندان،درچارچوب سیاستی که درسطوح بالاتر حکومت برای تحقق پتانسیل توسعه اقتصادی پایدارتدوین می شود.(Van Digk,2006,53-56)

یک دیدگاه

  • مهدی

    با سلام و خسته نباشید .از شما متشکرم بابت تعریف مدیریت شهری که زحمتش را کشیده بودید.لطفا رفرنس کامل را در پایان متنها یا مقالات بنویسید .به عنوان نمونه منظور از صرافی و دیگران ۱۳۷۹ و نوید رضوانی ۱۳۸۲ کدام مقاله یا کتاب از این اساتید می باشد.در صورت امکان برایم رفرنس کامل را ارسال نمایید .با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای شما.