بررسی مشکلات وبرنامه ریزی ناحیه(۱)امیرآبادبراساس استانداردسرانه ها

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناحیه1

 

1 (12)

 

1 (11)

1 (10)

1 (9)

1 (8)

1 (7)

1 (6)

1 (5)

1 (4)

 

1 (3)

1 (2)

مشکلات امیرآباد(ناحیه۱)
۱-زاغـه نشـینی
۲-فراوانی سـاختمانهای نامستحکم
۳-گسترش محله های فاقد زندگی
۴-ازدیاد بناهای زشت
۵-آلودگی هوا ومحیط زیست(باتوجه به اینکه زباله کل شهر پس از جمع آوری توسط ماشین های شهرداری در تپه های حاشیه غربی ناحیۀ امیرآباد در غرب سیمینه رود تخلیه می شوندبوی نامطبوعی واردناحیه می شودوهمچنین نشت آب موادفاسددر زمین ونفوذ به رود خانه سیمینه رود که در جهت شیب بوده و نیز فاصله ۲۰۰۰ متری است احتمال آلودگی آب را ممکن می سازد.)

۶-فقدان نیازمـندیهـای اساسی محله ای درکنار ساختمانهای خشونت زا و بی هویت
۷-بیکاری
۸-عدم ارائه خدمات اولیه شهری مانند،پاکیزگی محله وکوچه ها
۹-عدم احداث،اصلاح وتوسعه معابروخیابان ها
۱۰-ضعف فعالیت های غیر دولتی ومشارکت موثر مردمی
۱۱- تبدیل اراضی کشاورزی حاشیه امیرآباد به کاربری های شهری
۱۲-عدم امنیت بخصوص درحواشی امیرآباد
۱۳-مشکلات دفع فاضلاب(شرق وشمال امیرآباد)خیابان پیام
۱۴-عدم آسفالته وبتن کاری بعضی ازخیابان هاوکوچه های آن