ادای احترام وابرازهمدردی باآتش نشانهای پلاسکو تهران

 

 

 

 

 

photo_2017-01-21_01-24-02

photo_2017-01-21_01-23-56

photo_2017-01-21_01-23-51

photo_2017-01-21_01-23-47

photo_2017-01-21_01-23-42

photo_2017-01-21_01-23-37

photo_2017-01-21_01-23-31

photo_2017-01-21_01-23-26

photo_2017-01-21_01-23-22

photo_2017-01-21_01-23-56