پیام تبریک سال۱۳۹۷

فرارسیدن سال نو
همیشه نویدبخش افکارنو
کردارنووتصمیم های نوبرای آینده است
آینده ای که همه امیدداریم
بهترازگذشته باشد
درسال نو،سلامتی،شادی
پیروزی،مهرودوستی
وعشق رابرای همه سروران وعزیزانم آرزومندم

سلیمان فیضی