ابزارها و معیارهای ۴ گانه مبارزه با فساد اداری

corruption

۱- پیشگیری

– مدیریت ، قوانین و روشها

– وجود تضاد در قوانین مربوطه

– دسترسی به اطلاعات

– مشارکت جامعه مدنی

۲- کشف فساد

– کنترل داخلی

– فعالیتهای نیش زدن

– بکارگیری مکانیسم شکایات

– محافظت از خلافکاران

۳- تعقیب یا پیگرد قانونی و جریمه و مجازات

– بررسی دقیق موارد

– معیارهای ارزیابی نظام مند

– مجازاتهای جنایی

۴- افزایش آگاهی

– آموزش چارچوبهای اخلاقی و قانونی

– آموزش در مدارس و دانشگاهها

– فرهنگ عدم تحمل فساد اداری

مهندس رحمان دلاوری