چرا متولیان مبارزه با فساد اداری شکست می خورند ؟

Under-the-table transactions...

در تحقیقاتی که در دنیا انجام گرفته مهمترین دلایل شکست موسسات متولی مبارزه با فساد اداری در کشورهای مختلف بررسی گریده است . در اینجا به بعضی از این دلایل اشاره می کنیم :

۱- کمبود منابع

مبارزه سازمان یافته با فساد نیازمند بودجه و تامین مالی مناسب می باشد .

۲- مداخله سیاسی

متولی یا متولیان مبارزه با فساد اداری در انجام فعالیتهای خود از استقلال لازم برخوردار نیستند .

۳- ترس از پیامدهای مبارزه با فساد اداری

۴- وجود انتظارات غیرواقعی از متولیان مبارزه با فساد اداری

مبارزه سیستماتیک با فساد اداری یک فعالیت بلند مدت است و شهروندان و سیاستمداران اغلب شناخت کاملی از نقش و مسئولیت متولیان ندارند و انتظاراتشان گاه خیلی کم و گاه خیلی زیاد است .

۵- اتکاء بیش از حد بر اجرا ( اقدام پس از وقوع جرم )

ظرفیتهای موثر “پیشگیری متولیان مبارزه با فساد اداری” به اندازه کافی گسترش نیافته است .

۶- از دست دادن فرصتها

تاکید بر اقدام پس از وقوع جرم باعث می شود که از فرصتهای جدی که برای پیشگیری از فساد وجود دارد چشم پوشی شود .

۷- کمبود قوانین و عدم اجرای درست رژیم قانونی و قضائی

۸- فقدان فرآیندهای شفاف و عدم نظارت بر خروجیهای متولیان مبارزه با فساد اداری

۹- عدم وجود NGO هایی که خواستار اقدامات جدی دولت در خصوص مبارزه با فساد اداری باشند .

۱۰- پاسخگوئی ضعیف

۱۱- نبود دلگرمی و روحیه

زمانیکه مردم به متولیان مبارزه با فساد اداری اطمینان نداشته باشند کارکنان آنان دلگرمی و روحیه خود را در مبارزه جدی با فساد از دست می دهند .

۱۲- زمانیکه متولی مبارزه با فساد اداری خودش فاسد باشد .

مهندس رحمان دلاوری