موارد تخلفات مالی و اداری شهرداری ها

660118

سلیمان فیضی دانشجوی سال دوم دوره دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

برای مقابله با فساد مالی و اداری ؛ ابتدا لازم است تا انواع فساد را بشناسیم تا برای هر کدام راه حل مخصوص آن را پیدا کنیم.

البته شاید به طرق مختلف بتوان دسته بندی کرد. در اینجا یکی از این دسته بندی ها را ذکر کرده ایم.

تخلفاتی که در شهرداریها اتفاق می افتد به اشکال مختلف شامل ساخت و پاخت ، پرداخت رشوه ، اخاذی ، پارتی بازی ، رانت اطلاعاتی دسته بندی می شوند .

در ذیل مواردی که مصادیق عینی تخلف یا فساد در شهرداریها می باشند ارائه گردیده است :

ساخت و پاخت

۱ – صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز در خصوص ساخت و سازهای خارج از محدوده

۲ – صدور مجوزهای ساخت برای ساختمانهای دو یا چند طبقه بدون در نظر گرفتن استحکامات .

۳- مهندس ناظر شهرداری که بعنوان نماینده از ساختمانها بازدید می کند موارد تخلفات ساختمانی یا بخشی از آن را به شهرداری گزارش نمی نماید.

۴ – صدور مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری

۵ – عدم رفع سد معبر در صورتی که ذینفع سد معبر کننده باشد

۶ – تخلف در نحوه محاسبات مالی شهرداری به طوری که نحوه محاسبه به نفع یا ضرر حسابرس سازمان یا شرکتهای تابعه باشد

۷ – تخلف در هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران در موارد مختلف به طوری که مبالغی رشوه بابت واگذاری مورد مناقصه به ناظر یا ناظرین مناقصه جهت برنده شدن در مناقصه پرداخت می گردد و یا اطلاعات محرمانه مناقصه توسط شهرداری در اختیار یک شرکت کننده خاص قرار می گیرد .

این مورد تخلف از گستردگی فراوانی در حوزه های مختلف شهرداری ها برخوردار می باشد.

۸ – تایید خلاف واقع عملکرد پبمانکار و یا تایید مواد یا مصالح به کار برده شده در پروژه های عمرانی شهرداری ، توسط ناظر که نماینده شهرداری است .

۹ – تایید خلاف واقع نقشه های ساختمانی بدون در نظر گرفتن محاسبات و یا معماری داخلی و یا تایید دفتر یا شخص خاصی به عنوان مهندس طراح.

۱۰ – واگذاری واحدها و غرفه های استیجاری شهرداری از قبیل دکه های روزنامه فروشی و …. به افراد خاص بدون انجام تشریفات قانونی لازم با حفظ ظاهر قانونی

۱۱ – حساب سازی و فاکتور سازی در حوزه های پشتیبانی شهرداری ها از قبیل حسابداری ، انبار ، خرید و …. و در شرکت ها و سازمان های تابعه

۱۲ – صدور مجوزهای ترافیکی با قیمت آزاد علی رغم اعلام قبلی در خصوص اتمام آرم‌های ترافیکی.
…………………………………………..

پرداخت رشوه

همانطور که از نام آن پیداست هر نوع امتیاز ؛ تخفیف یا مبلغی است که از طرف ارباب رجوع جهت انجام کار خلاف قانون و مقررات یا تسهیل در اجرای کار وی (ولو قانونی) به کارمند شهرداری پیشنهاد و داده می شود .

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد برخورد جدی تنبیهی با پیشنهاد دهنده رشوه می باشد . در بسیاری از کشورهای پیشرفته با پیشنهاد دهندگان رشوه نیز به شدت برخورد می شود . زیرا اگر مردم بدانند که پیشنهاد رشوه جرم است ؛ سیستم کنترل مضاعف ایجاد می شود.

اخاذی یا زورگیری

۱ – بهانه گیری در قبال کارهای قانونی تعمیرات و یا مواردی که نیاز به اخذ مجوز ندارد برای گرفتن رشوه

۲- سوء استفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به تخلفات

۳- اشکال تراشی در تایید عملکرد پیمانکارها به عنوان مقدمه ای برای اخذ رشوه

۴ – بهانه تراشی های مختلف برای اخاذی از کسبه به اشکال مختلف

…………………………………………………..

پارتی بازی

۱ – به وجود آوردن دسترسی هایی در برخی معابر به نفع کسبه یا اهالی محلی ای و بلعکس

۲ – عدم رفع سد معبر در صورتی که به ضرر کسبه باشد در قبال اخذ وجه یا هر امتیازی

رانت اطلاعاتی

یکی از مهمترین اشکال فساد اداری است که در آن مدیران و کارمندان مطلع شهرداری اطلاعات خاص و محرمانه را در اختیار افراد سودجو قرار می دهند یا خودشان از آن بهره می برند .

بعنوان مثال اطلاعات مربوط به توسعه شهر در یک منطقه خاص شهر که می تواند باعث رونق زمین و مسکن در آن منطقه شود اطلاعات بسیار خوبی است که دلالان زمین و مسکن به دنبال آن می باشند و خود به تنهایی عامل بسیار مهمی در بورس بازی و رشد غیرمنطقی قیمت زمین و مسکن است . در چنین شرایطی شهرداری باید به دنبال شفاف سازی و انتشار عمومی اطلاعاتی باشد که ارزش محرمانه و سری ندارند .

رفتارهای دوگانه در استفاده از میان برها و راهکارهای خاص قانونی برای حل مشکل افراد مختلف . در موارد بسیاری دیده می شود که شهرداری ها در برخورد با یک مشکل مشخص روشی دوگانه یا چندگانه را دنبال کرده است . شاید به تفسیر پذیر بودن قوانین و ضوابط برمی گردد.