شهرسالم،اولویت اصلی برنامه ریزی شهری

01-madrid-rio-west8

800px-StRolloxChemical_1831براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت(who)شهرسالم شهری است که درآن پیوسته سیاست های عمومی درراستای سلامت ورفاه،تأمین نیازهای اساسی،پویندگی اقتصادی،توسعه زندگی معنی داروهدفمند،بهبودوترمیم روابط وتعاملات انسانی،تعمیق عدالت اجتماعی،بهبودکیفی وکمی سیستم های خدمات رسان،ارتقای آموزش،تأمین محیط فیزیکی امن وپاک بازیست بوم پایدارشهری،تلاش وبرنامه ریزی نماید.
اهداف اصلی برنامه ریزی های آینده نیازبه تاکیدبرسلامت عمومی درجامعه دارد.برنامه ریزی شهری وبهداشت عمومی مدت زمان مدیدی است درهم تنیده شده اند،بنابراین ذاتاًمحیط زیست انسانی باموضوع سلامت درارتباط است.برنامه ریزی برای شهری سالم،یعنی برنامه ریزی برای مردم.این نوع برنامه ریزی به دنبال ترویج این تفکراست که شهرچیزی فراترازمجموعه ساختمان ها،خیابان هاوفضاهای بازمی باشد.شهرموجودی زنده ودرحال تنفس است که سلامت وبهداشت آن ارتباط نزدیکی باسلامت وبهداشت شهروندانش دارد.
درطول دهه۱۸۰۰میلادی اهمیت به بهداشت برای شهروندان موردتوجه بیشتری قرارگرفت، دفع بهداشتی فاضلاب و زباله برای اجتناب از میکروب ها و بیماری هاموردبازنگری شهرهاقرارگرفت که به طور بسیارچشمگیری باعث بهبود امید به زندگی و استانداردهای زندگی کارآمد تر شد. اخیراً، بخش بهداشت عمومی به رسمیت شناخته شده است ویک فردسالم به سادگیِ تعریف گذشته کسی نیست که دربرابربیماری واکسینه شده است،بلکه درکشورهای توسعه یافته تاکید بیشتری برسلامت روحی و روانی شده است.

سلامت کامل حق هرانسانی است که هر کس باید به آن دسترسی داشته باشدو درکل باید با شراکت و همراهی بهداشت عمومی با برنامه ریزی شهری عجین شده باشد.
درطول انقلاب صنعتی درانگلستان که ساختار قبلی شهرنشینی شکسته شد و به نوعی شهر کانون تولید و سرمایه می شود. در شهر منچستر انگلستان، دود کارخانه‌ها و تاسیسات صنعتی به فضای شهر تصویری می‌داد که تا آن زمان در تاریخ شهرنشینی دیده نشده بود. بابهره کشی از کارگرانی که برای امرارمعاش به شهرهاهجوم می آوردندبه گونه ای که در این جریان، کارخانه‌های متعدد با دودکش‌های بلند و غلیظ جانشین دهکده‌های سبز و خرم روستایی شدند . رشد و گسترش کارخانه‌ها منجر به از بین رفتن جنگل‌ها و فضاهای سبز، افزایش دود و آلودگی هوا، بوجود آمدن کوه‌های زغال و تودۀ فضولات بود،فقر و تنگدستی بر آنها چیره شده و آنها ناچار بودند که برای سیر کردن خود و خانواده‌هایشان به گدایی و خوردن پسماندۀغذاهای رستوران‌ها روی بیاورند.افزایش جمعیت و تراکم در شهرها درحالی صورت می‌گرفت که به موازات این افزایش جمعیتی، خدمات شهری، بهداشت و درمان و آب آشامیدنی سالم در همان سطح قبلی بود و این بیانگر وضعیت اسف‌بار زندگی در دوران اولیه صنعتی شدن است.شیوع بیماری های وباوتیفوس جان هزاران انسان راگرفت.
800px-StRolloxChemical_1831