حکم انتصاب جناب آقای سلیمان فیضی به عنوان شهردار رَبَط

با حکم محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی،جناب آقای سلیمان فیضی شهردارسابق بوکان به سمت شهردارربط منصوب شد.