اولین جلسه کاری جناب آقای سلیمان فیضی

اولین جلسه کاری جناب آقای سلیمان فیضی در دفتر شهرداری ربط با کارکنان این شهرداری برگزارشد.