عیدسعیدفطرمبارک

باقبولی طاعات وعبادات،عیدسعیدفطررابه عموم هم‌میهنان عزیزتبریک وتهنیت عرض می‌نمایم.
خدایاخروج ازماه مبارک رابرای مامقارن با خروج ازتمامی گناهان قراربده.