با دستور دکترسلیمان_فیضی صورت جامع درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال۹۶شهرداری ربط منتشرشد.

با دستور دکترسلیمان_فیضی صورت جامع درآمد و هزینه های شش ماهه دوم سال۹۶شهرداری ربط منتشرشد.IMG_20180706_005943_226