موزەی باستان شناسی در ربط احداث می شود

به گزارش رسانه مجازی دکترسلیمان فیضی روز پنجشنبه چهارم تیرماه “دکترسلیمان فیضی”شهردار ربط با همراهی آقایان حسینی ، اسماعیل زاده و ابوبکری اعضای شورای اسلامی شهر با آقای محمدی سرپرست میراث فرهنگی شهرستان به دیدار وگفتگو پرداختند.

در این جلسه شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ربط عمده انتظارات و مطالبه ی خویش و مردم شریف ربط را در حوزەهای گردشگری و میراث فرهنگی بیان نموده و ضمن تبادل نظر و گفتگو در خصوص این مطالبات مشکلات و موانع پیش روی هر دو بخش گردشگری و میراث فرهنگی را مورد ارزیابی و کنکاش قرار داده و نظر به پتانسیل و شرایط خاص و ویژەی شهر ربط در این زمینەها تصمیماتی در جهت همکاری دوسویه برای ایجاد و توسعەی صنعت گردشگری و توریسم و همچنین پیشبرد اهداف و برنامەهای شهرداری و شورا از یک طرف و سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی از سوی دیگر برای ارتقای کمی و کیفی و نیز علمی و عملیاتی اتخاذ گردید.

همچنین مقرر گردید شهرداری و شورای اسلامی شهر ربط اقدامات خود را در منطقه نمونه گردشگری گراوان و پارک بزرگ هە وارە بە رزە با همراهی و همکاری آن سازمان با استفاده از تسهیلات ممکن به اجرا بگذارد.

همچنین احداث موزه ی باستان شناسی یکی دیگر از مصوبات این جلسه ی کاری صمیمانه بود که قرار است مشارکتی توسط شهرداری و شورای شهر ربط و اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان سردشت ایجادگردد.