تحولی عظیم در انتظار بازار مسکن ربط

حدود٢٧هکتاراز زمین های ربط باتفکیک قانونی واردچرخه ساخت وساز شهری خواهد شد.

به گزارش رسانه مجازی دکترسلیمان فیضی به دنبال نشست های مستمر دکترسلیمان فیضی ،اعضای محترم شورای شهرربط و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دلاور سردشت بعنوان مالک حدود ۲۷هکتار از زمین های داخل محدوده شهری ربط،سرانجام پس از کش وقوس ها و اختلاف های مالی این شرکت و شهرداری ربط با درایت دکترسلیمان فیضی شهردار ربط واعضای شورای اسلامی شهر ربط در نهایت بعد از چند جلسه نشست دو طرفه با ریاست جناب آقای دکتر فیضی این توافق حاصل و حدود ۲۷هکتار از زمین های این شرکت تعاونی تفکیک خواهدشد.

با انجام این مهم دو رویداد عظیم در تاریخ شهرداری ربط روی خواهد داد،اول اینکه از محل این تفکیک درآمدی چشم گیر درامر صدورپروانه های ساختمانی نصیب شهرداری خواهد شد که این منابع میتواند باعث سرعت بخشی به انجام پروژه های عمرانی و آبادانی هرچه بیشتر ربط خواهد شد،دوم اینکه حدو د دوازده هکتار زمین (قطعات مسکونی وشوارع ومعابر)به املاک ودارائیهای شهرداری ربط افزوده خواهد شد ،که این امر باعث تحولی عظیم در افزایش پشتوانه مالی برای تعریف پروژه های زیربنایی و اساسی وایجاد فرصتهای سرمایه گذاری بخصوص درایجاد درآمدهای پایدار برای رونق صنعت گردشگری دراین شهر باستانی برای شهرداری خواهد شد.

درآمد تقریبی شهرداری ربط حاصل از این توافق چقدر خواهد بود؟

ابتدا اخذ حق السهم شهرداری از تقریب ۲۷هکتار زمین به میزان بیش ازدوازده هکتار(زمین خدماتی،شوارع ومعابر)

فرصت جذب در آمدساخت وساز برای حدود۱۰۰۰قطعه مسکونی در صدور پروانه و مجوز ساخت با پیش بینی درآمدی بالغ بر چهل میلیاردریال برای شهرداری فقط ازمحل صدور پروانه فارغ از تملک زمین بعنوان سهم شهرداری بالغ بردوازده هکتار در خصوص حق تفکیک خواهدبود.