عیدسعیدقربان مبارک باد

عید سعید قربان ، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما و تمام مسلمین جهان مبارک.

ارادتمندتان دکتر سلیمان فیضی