سخنی باشهروندارجمند۱

                               
  فضیلت شهروندی
مدیریت شهری امروز نظارت برجان مردم شهرها به عنوان جوهره ی تعریف شهر است. مدیریت شهری امروزِ جهان دارای تشکیلات وسیعی شده و مهم ترین نقش رادرموفقیت انواع برنامه ها و طرح های توسعه شهری و همچنین رفع نیاز جمعیت ،جریان عبورومروردرشهر، رفاه عمومی ، جلب مشارکتِ مردم، مسکن، کاربری زمین، تفریح ، فرهنگ، اقتصاد،تأسیسات زیربنایی وامثال آن ها بر عهده دارد،شهرها برای آن مدیریت می شوند که بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خودراتأمین سازند،این شهرداری ونمایندگان شورای شهر هستند که باید بدرستی تشخیص دهند که چه موردی برای شهر، مردم شهر و آینده ی آن خوب و کدام چیزها مضر است،دراین مورد تمام اقشار جمعیت اعم ازفقیر و غنی، پیر و جوان و کودک، زن ومرد، خاص و عام و آشنا و غریبه را باید تحت پوشش برنامه های حمایتی خود قرار دهند. مدیران شهر باید در برنامه های شهر، برای فقر وبیکاری، جرم و جنایت، آشنایی و غریبگی، حقوق فردی و اجتماعی، اشتغال، درآمد،مسکن و آنچه که در برنامه  های شهر تدوین شده، نقشی مؤثر داشته باشند .اگر خود به اخذ تصمیم بپردازند، باید درچارچوب برنامه  های توسعه ای شهر و در حفظ منافع عمومی شهر باشد. چراکه تخریب شهرهابیشترازآن که نتیجه ی رشدجمعیتی باشد،پیامدسیاست های ضعیف مدیریتی است. شهرداری هاوشوراهای شهرکه قادرنیستندخدمات موردنیازساکنان شهری رافراهم سازند،خودمنشاء مشکل هستند.
 Picture21
مدیریت ضعیف درشهر
 Picture22
بی احترامی به شهرونددرمدیریت شهر
شهرداری ها باید در حوزه های مربوط به خود و با استفاده ازنیروهای متخصص، جریان امور شهرها را در بهترین وضعیت به پیش برند .حفظ ارزش های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و هویت شهری، آینده نگری برای شهر و اعتدال بخشی به سکونت تمام اقشار جامعه درچارچوب برنامه  های توسعه ای شهر  از جمله وظایف مدیران شهراست. مدیران شهر باید با مسایل شهر و مردمِ شهر وهمچنین فنون مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشند.
مشارکت مردم درادره امورشهر

Picture23
 امروزه در برنامه ریزی شهری و یا در سایر زمینه های مرتبط با زندگی انسان ها، استفاده از مشارکت های مردمی، به عنوان عاملی مثبت ویا حتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. طرح هایی که نتایج آنها به نحوی با زندگی مردم ارتباط داردو بر آن تاثیر می گذارد،خود نیز باید به نوعی از مردم تاثیر پذیرد. برنامه های شهری می بایست از طرف شورای شهر به مردم به صورت شفاف و صادقانه ارائه شود.تا آنها نسبت به مشارکت و همکاری و یا حداقل همدلی با برنامه ها و سیاست های اجرایی موجب تسریع در پروژ ه ها شوند.حتی تصمیمات کوچک در زمینه های برنامه ریزی شهری را باید صادقانه به مردم گفت و از پنهان کردن آنها پرهیز کرد. مراحل طرح باید روشن و شفاف باشد و از دیکته کردن قوانین به مردم کاملاً باید پرهیز کرد.و به نوعی با توجه به ظرفیت های بومی به هر صورتی که شده حس اعتماد رادر آنها افزایش داد. مردم به دلایل مختلف علاقمند به همکاری و دخالت در کارهایی هستند که به نحوی به آنها ربط دارد. منافع مادی، حس بشر دوستی،انگیز ه های مذهبی،قومی، احساس وظیفه و… که نباید اینها را تهدیدی برای طرح ها برشمردبلکه فرصت هایی است که شورای شهرمی بایست برای ایجاد یک پشتوانه قوی و محکم برای کارها از نظرات وهمکاری آنها استفاده کند. ارائه پیشرفت کار به مردم می تواند از تعارضات کاسته و نسبت به ادامه کار طبق برنامه تدوین شده ایجاد امیدواری اجتماعی نماید.دلیل اصلی ناکامی و شکست ویا عدم تأمین بودجه ی بسیاری از طرح ها، کوتاهی درپیگیری آن است.برای ادامه مسیر باید از جایی شروع کرد که طرح با وقفه مواجه شده است نه از ابتدا. برای ایجاد انگیزه بیشتر مشارکت در شهروندان بهتر است طرح ها از حالت نوشتاری به حالت تصویری (بیلبرد، اسلاید و حتی درقالب سی دی)در معرض دید ویا در اختیار مردم گذاشته شود.از طرفی ثبت دقیق نمادهای مشارکت همراه با تبلیغات وسیع حتی به صورت موردی می تواند در ایجاد فرصت های جدید مشارکتی بسیار موثر باشد، معرفی شهروندانی که به هر ترتیبی با شهردار ی ها همکاری می نماینددر محافل عمومی، صدور تقدیرنامه از طرف مجموعه مدیریت شهری برای شهروندان نمونه و… موجب ارتباط قوی شهروندان با مدیریت شهری را فراهم می نماید، اشراف کامل مدیران شهری به مجموعه قوانین و همچنین ارتباط با سازمان های مختلفی که به نوعی با مجموعه مدیران شهری در ارتباط هستند راهکارمناسبی برای طبقه بندی مشکلات شهر می باشد. اعضای شوراهای شهر به عنوان نمایندگان اقشار مختلف مردم و در جهت حفظ و ارتقای ارزش های شهر و مردم شهر در کنار یکدیگر می نشینند و اداره ی امور شهرها را به پیش می برند،اگراین نظام مدیریت به درستی هدایت گردد می تواند به نوبه خود به بهبود نظام تهیه واجرای طرح های توسعه شهری کمک کند. توجه به فرهنگ در مسیر توسعه شهر زیر ساخت بسیاری از مسایل ومشکلات شهری است و اگر در حوزه ی مدیریت شهری نگاهی فرهنگی حاکم شودگامی مهم درجهت اعتلای توسعه فرهنگی برداشته می شود،همچنین استفاده از نخبگان و اهمیت دادن به خرد جمعی و حق شهروندان می تواند سرآغازی برای برنامه ریزی مشارکتی وایده آل برای توسعه شهربوکان باشد.
باتشکرسلیمان فیضی