ضرورت شهرداراخلاق مداردرشهربوکان

شورش فاتحی بوکانی

امروزه شهرهاازدوجنبه اهمیت یافته اند:یکی به عنوان مرکزتجمع گروه عظیمی ازمردم،دیگری به عنوان عمده ترین بازیگرنقش اقتصادی درکل اقتصادملی.هرچه مدیران شهری یکپارچه وقدرتمنددرشهرحاکم شوندباعث رونق ورشداقتصادی بیشتردرشهر می شوندوعدم توانایی درمدیریت شهرنیزبه رکوداقتصادی،نارضایتی شهروندان وتخریب محیط زیست می انجامد.

مدیران شهری(شورای شهروشهردار) زمانی به موفقیت وکارآمدی دست می یابندکه برپایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی تکیه کنندودرصورت عدم وجوداخلاق اجتماعی،پایه های همه بخش های مدیریت شهری درهم فرومی ریزد.که دراین خصوص استادان به نام اقتصاد،به نام گونال میردال وولیام کناپ نیزحتی درزمینه اقتصادموفق برای یک کشوربرروی اخلاق اجتماعی تأکیدکرده اند.لازم است شورای محترم شهر سازمان شهرداری رابراساس واقعیات موجودارزیابی کنند.                                                                                                                                  بنابه گفته پال،مدیرشهری مانندآژانس های معاملات ملکی،کارگزاران اجتماعی،برنامه ریزان شهری ودیوانسالاران محلی،دسترسی به منابع وتسهیلات کمیاب شهرراکنترل می کنند.اواستدلال می کرد،اینهاتصمیماتی بودکه این مدیران شهری آن رادررابطه بادسترسی وتوزیع منابعی که منجربه بهره مندی برخی گروه هاومحرومیت برخی گروه های دیگرمی شد،اتخاذمی کردندواین منجربه تقویت نابرابری شهری می شد.ونکته درهمین است که برای جلوگیری ازنابرابری هادرفضای شهری به شهرداری اخلاق مدارنیاز داریم.

لازم به ذکراست عامل اساسی درنظام اداری ایران رهبری است نه تشکیلات سازمانی وروشهای اداری.به نظرمی رسدرهبری که دارای ویژگی های فرهمندی(کاریزمایی)برجسته باشدتنهاعاملی است که می تواندشفافیت اهداف وانجام عمل اداری راتأمین کند(۱)

  درسال۱۹۲۴اصول ده گانه ای به عنوان اصول ده گانه اخلاقی مدیران شهری،تدوین گردیدودرسال۱۹۵۲به تصویب اعضای جامعه بین المللی مدیران شهری رسید.این جامعه عقیده داردکه اصول اخلاقی مشخصی بایدبررفتارهمه مدیران شهری حاکم باشد.

مسأله جدی درشهربوکان روی گردانی شهروندان از شهرداری و تصور مغشوش وآشفته ازشهرداروسازمان شهرداری در ذهن شهروندبوکانی است،این دستگاه اداری چنانچه ازسلامت وتوانایی لازم برخوردارباشد،رشدوتوسعه شهرراشتاب می بخشد،ولی اگرفاسدباشد،چون مانع بزرگی برسرراه توسعۀ شهرعمل خواهدکرد. چالش اخلاقی درمدیریت شهری درورای همه مسایل وبرنامه ریزی های شهری ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوع دراجتماع شهری نه تنهابوکان بلکه تمام شهرهای جهان سوم می باشد.شورای محترم شهربوکان باتعیین شهردارامین بایدبابازگرداندن واعتمادسازی شهروندان به عرصۀ مدیریت شهری این اعتمادرابه مردم بدهندکه گروه تحصیل کرده شورا بارویکردهنجاری وارزش مدارانه درراه کاهش فساددرشهرداری که ازنشانه های برجسته شهرداراخلاق مداروشورای درستکاراست.قدم برمی داردوشفافیت درکارهاوحق اظهارنظرشهروندان  راسرلوحۀبرنامه های خودقرارمی دهد.دراین راستامعرفی نمودن شخصی مدیرواخلاق مداربه نام آقای سلیمان فیضی به عنوان شهردارمی تواندنقطه عطفی درتاریخ شهربوکان باشدواین انتخاب شایسته نشان ازنبوغ ودرک درست اعضای محترم شورای شهربوکان رامی رساند.

همچنین شورای محترم شهردرخصوص وظایف شهردارمنتخب ودرحمایت ازایشان بایدچالش هاو واقعیات های وضعیت موجودرامدنظرقراردهندکه:

۱-شهرداری هادرایران بخش بسیارمحدود ومشخصی ازمدیریت شهری رادراختیاردارند.اداره شهرهادرایران فاصله بسیارزیادی باحکومت شهری(کشورهای پیشرفته)دارد.حتی حضورتعدادی نماینده مردم درشوراهای شهرهانیزنمی تواندشهرداری هارابه سطح مدیریت جامع شهری برساند.مهمترین مسائل اداره شهرها ازدیدگاه شهرداری ها،تأمین برخی نیازهای عمومی شهراست.بنابراین مدیریت شهری درکشورهای اروپایی که به عنوان دستگاه حاکمه عمل می کندبامدیریت شهری درایران که اداره نظارت ونگهداری شهراست،تفاوت ماهوی دارند.(۲) با توجه به این وضعیت پیش بینی می شود مسایل حاصل از شهرنشینی در آینده نزدیک جایگزین دغدغه های کنونی مدیران کلان مملکتی خواهد شد و نقش حاکمیتی پیدا خواهد کرد،یابه عبارتی دیگرافزایش فقر در شهرها ،دسترسی ناکافی به مسکن وخدمات اصلی شهری ،بیگانگی شهروندان از هم،ایجادزاغه ها ومسکن های غیر قانونی(ازنظرشهرداری)، سیستم حمل ونقل ناکافی ونارسایی امکانات شهری از مهمترین چالش های اساسی امروز در شهرهای در حال توسعه می باشد. نبود بستر مناسب اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی و…ازجمله موانع عمده در برابر مدیریت بهینه شهری است ،که شهرهای جهان سوم را به چالش می کشاند.براین اساس امروزه به جای حل مسائل ومشکلات شهری به طور پایدار وتوجه به خواسته های اساسی مردم وظایف مدیریت شهری دراین کشورها به مسائل زیر خلاصه شده است:

-ارائه خدمات اولیه شهری مانند،پاکیزگی شهر وتامین آب

-احداث،اصلاح وتوسعه معابر،خیابان ها،پارک هاومیدان ها

-نظارت بر طرز استفاده از اراضی ،بازارها،ساختمان ها ومعابر در داخل محدوده وحریم شهر

۲-علاوه برآن به دلیل فساداداری درشهرداری ها،بسیاری ازامورشهری باهزینه های بالاتری همراه شده است.بنابراین شهرداری هانیازمندساختارقوی وپویادرچارچوب اداری می باشندوعلاوه برآن پرسنلی کارآزموده که توان تطبیق باشرایط جدیدراداشته باشندکه این امررامی توان درنظام مطلوب مدیریت شهری دنبال نمود.(۳)

۳-به دلیل نبودمدیریت شهری واحدکه درعمل به دلیل سازمان هایی که درفرآیندمدیریت شهری دارای نقش واثرهستندعملاًاداره شهرباهماهنگی لازم صورت نمی گیردهرچندخودشهرداری هابرای این فرآیندهنوزآمادگی لازم راندارندونیازمندیک خانه تکانی جدی دردرون خودهستند.(۳)

۴-درحالیکه شوراهای اسلامی اگرچه تخصص های لازم رابرای شرکت دربرنامه ریزی شهری ندارند،نمی توانندبه انتقال نظرات مردم درزمینۀ خطوط اصلی وفرعی برنامه ریزی هاموجب گسترش مدیریت مشارکتی مردم شوندوازسوی دیگر،آنان نمی توانندازطریق مشاوره های تخصصی ،منافع موکلان خودرادرساخت برنامه هابگنجانندوبه برنامه هاهویت وپشتوانه مردمی بدهندوازطریق ایجادتعلق خاطرمردم نسبت به اهداف برنامه ها،برای آنهاضمانت مردمی دراجرافراهم کنند،عنصری که اکثربرنامه ریزی های فعلی کشورمافاقدآن است.

منابع

۱-استیونسون،دبورا،مترجمان:رجب پناهی،احمدپوراحمد،شهرهاوفرهنگ های شهری، انتشارات وزارت مسکن وشهرسازی،سال۱۳۸۸

۲- سعیدنیا،احمد.مدیریت شهری،چاپ اول،سازمان شهرداری کشور،۱۳۷۹

۳-لطیفی،غلامرضا.مدیریت شهری،سازمان شهرداری هاودهیاری های کشور۱۳۸۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *