عدالت اجتماعی وشهر

%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c

عدالت در لغت اعتدال وحد وسط بین عالی ودانی وافراط وتفریط است ، در افراد اجتماع بشری هم عبارت است از افرادی که بخش عمده اجتماع را تشکیل می دهند وآنان همان افراد متوسط الحالند که در حقیقت به منزله جوهره اجتماعند وهمه ترکیب اجتماعی روی آنان دور می زند (۴٫ Thorndkei ، ۱۹۴۲)

در فرهنگ علوم سیاسی آمده است :« عدالت اجتماعی یعنی با هر یک از افراد جامعه به گونه ای رفتار شود که مستحق آن است ودر جایگاهی قرار گیرد که سزاوار آن است . به عبارت دیگر هر فرد بر اساس کار ، امکانات فکری وذهنی وجسمی بتواند از موقعیتهای مناسب ونعمات برخوردار شود . همچنین عدالت اجتماعی یعنی کاربرد مفهوم عدل توزیعی نسبت به ثروت ، دارایی ، امتیازات ومزیتهایی که در یک جامعه انباشته شده است.» .(آقا بخشی ،۱۳۷۴،۶۵)

بنابراین زدودن فقر از جامعه وکاهش نابرابری های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، از اهداف توسعه وعدالت اجتماعی می باشد . طرفداران سیاست گذاری منطقه ای بر این باورند که با کاستن از شکاف میان مناطق می توان از نابرابری میان گروههای اجتماعی کاست . اما در واقع معدودی از صاحب نظران چنین استدلال کرده اند که لازمه عدالت اجتماعی ، کاستن از شکاف میان مناطق شهری است . حتی اگر این عمل به ثروتمند شدن ثروتمندان در مناطق فقیر بینجامد(هنسن وهیگنز ، ۱۳۶۷، ۳۶۲ ).

تصویرازخانم مهنازیزدانی

منابع همه مطالب مهندس مجیدتیربند

باستیه ، ژان : دزر ،برنارد ؛(۱۳۸۲) شهر ؛ علی اشرافی ،؛ تهران ، انتشارات دانشگاه هنر

برناردی ، برونر ؛( ۱۳۸۲)مردم سالاری در تاریخ اندیشه غرب ، ترجمه ؛ عباس باقری ، تهران نشر نی

محمدی ، مجید ، (۱۳۷۶) جامعه مدنی به منزله یک روش ؛ تهران ، نشر قطره

فصلنامه تحلیلی پزوهشی علوم اجتماعی ،جستارهای شهر سازی ، سال هفتم ، شماره ۲۴ و۲۵ ، تابستان ۱۳۸۷

شریف زادگان، محمد حسین ،( ۱۳۸۵) ، راهبردهای توسعه ااققتصادی وعدالت اجتماعی ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال ششم شماره ۲۴ صص ۹-۲۹

بشیریه ،حسین ،( ۱۳۷۵) ،تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم ، فلسفه سیاسی جان رالز ، اطلاعات سیاسی اقتصادی ، سال ۱۱ ، شماره ۱و۲ ، ص۴۳- ۳۶

حاتمی نژاد وهمکاران ، ( ۱۳۸۷) ، تحلیل نا برابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری (مورد مطالعه شهر اسفراین ) ، پژوهشهای جغرافیای انسانی ، شماره ۶۵ ، صص ۸۵-۷۱ .

Barry,B,1989,Theories of justice London, harvester-Wheat sheaf

Thorndik, E.LTthordike Cetury Junior Dictionary . Scott , foresman and Company , printed in U.S.A..,1942

– Harvey,D,1969,Eexplanation in Geography ,Edvard Amold

Smith,D ,M, 1996,”The quality of life”Human Welfare and social justice in Companion Encyclopedia of Geographers V.70 ,N.2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *