آرشیو برچسب ها: انتخابات

متن کامل قانون شوراهای اسلامی شهر

2010_7_5_13_41_23

 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورفصل اول ـ تشکیــلاتفصـل دوم ـ انتخابـات     الف ـ کیفیت انتخابات    ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان    ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها    د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها    هـ ـ تخلفات فصـل سوم ـ وظایف شوراهـافصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـاتفصـل پنجـم ـ سایر مقـررات دانلود […]

ادامه مطلب