آرشیو برچسب ها: عملكرد مالی شهرداری بوكان در شش ماهه اول سال1393

عملکرد مالی شهرداری بوکان در شش ماهه اول سال۱۳۹۳ در یک نگاه

acb1f412-57bc-4cb0-b882-1e0f254a5a1b_20141009_150510

عنوان : عملکرد مالی شهرداری بوکان در شش ماهه اول سال۱۳۹۳ در یک نگاه تاریخ :  ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ساعت : ۱۵:۱۰:۴۵   ۱ موجودی نقدی انتقالی از سال۱۳۹۲(پیوست۱) ۳۹,۲۸۲,۶۰۸,۸۱۶ ۱ هزینه های جاری و عمرانی(پیوست ش ۳) ۱۳۲,۰۶۸,۶۹۴,۲۹۴ ۲ درآمد وصولی در شش ماهه اول سال۹۳(پیوست ش۲) ۹۹,۲۲۸,۵۲۰,۱۶۵ ۲ جمع کل ۱۳۸,۵۱۱,۱۲۸,۹۸۱ جمع کل ۱۳۲,۰۶۸,۶۹۴,۲۹۴ ۱ موجودی بانکی ۳,۲۶۱,۸۸۵,۰۲۴ پیوست شماره […]

ادامه مطلب